Terapia osób z
niepełnosprawnością
umysłową

Klub ŚDS

REGULAMIN KLUBU SAMOPOMOCY

PRZY ŚDS W PUCKU

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Klubu Samopomocy, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Klubu.

§ 2

1.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a)Klubie – należy przez to rozumieć Klub Samopomocy przy ŚDS w Pucku;

b)Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Klub Samopomocy przy ŚDS w Pucku;

c)Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Adaptacyjnego w Pucku;

d)Ośrodku – należy przez to rozumieć Ośrodek Adaptacyjny w Pucku;

e)Beneficjentach – należy przez to rozumieć osoby niepełnosprawne intelektualnie  korzystające z usług Klubu Samopomocy w Pucku;

§ 3

1. Klub Samopomocy przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Pucku jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu powiatowym dla Beneficjentów, którzy :

a) oczekują na wydanie decyzji administracyjnej kierującej do środowiskowego domu samopomocy,

b) otrzymały decyzję uchylającą pobyt w środowiskowym domu samopomocy ze względu na mniejszą ilość godzin pobytu ( nie jest spełniony § 6.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 09.12.2010 roku ),

c) innych osób upośledzonych intelektualnie co najmniej w stopniu lekkim ze sprzężonymi dysfunkcjami fizycznymi.

d)  katalog grup kwalifikujących się do uczestnictwa w Klubie może zostać rozszerzony o inne osoby, w zależności od potrzeb wynikających z rozeznania środowiska lokalnego.

2. Celem Klubu jest świadczenie takich usług, które wpisują się w pojęcie aktywizacji zawodowej

i społecznej Beneficjentów, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3. Zadania Klubu realizowane są poprzez :

  1. ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego;
  2. reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych;
  3. organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym;
  4. kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych;
  5. propagowanie edukacji nieformalnej i samokształcenie;
  6. kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, poprzez regularny udział w zajęciach;
  7. kształtowanie i zwiększanie aktywności społecznej;
  8. przełamanie społecznych barier w środowisku lokalnym związanych z niepełnosprawnością;
  9. usprawnianie fizyczne poprzez zajęcia z fizjoterapeutą, rehabilitantem;
  10. wdrażanie do efektywnego spędzania czasu wolnego.

4. Liczba miejsc w Klubie wynosi maksymalnie 15 osób.

5. Klub funkcjonuje po godzinach zajęć ŚDS, jednak w zależności od realizowanych zadań

dostosowuje się funkcjonowanie w innych godzinach, odpowiadających potrzebom Beneficjentów

 

§ 4

1.W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań zatrudnia sie w Klubie specjalistów.

2.Dyrektor ustala zadania dla pracowników i koordynuje ich pracę.

3. Pracą Klubu kieruje Dyrektor.

4.Do zadań pracowników należy:

a)realizowanie zaplanowanych zajęć;

b)prowadzenie dokumentacji pracy z Beneficjentami;

c)współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej Beneficjentów;

d)realizacja programów pomocowych;

e)prowadzenie indywidualnych konsultacji.

2. Klub prowadzi dokumentację w postaci dziennika działań Klubu, w którym odnotowywana jest obecność uczestników Klubu oraz rodzaj prowadzonych zajęć i ich formę.

3.Praca Klubu opiera się na zasadzie samopomocy, w niewielkim stopniu wspierana przez personel Klubu.

4. Udział w zajęciach prowadzonych przez Klub jest dobrowolny i częściowo odpłatny.

Kwota odpłatności ustalana jest corocznie w zależności od wielkości środków uzyskanych z konkursów grantowych.

5.Podstawą przyjęcia do Klubu jest:

a)złożenie pisemnej deklaracji przez Beneficjenta ( lub Rodzica czy Opiekuna ) u Dyrektora Ośrodka Adaptacyjnego,

b)posiadanie wywiadu środowiskowego,

c)posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

d)posiadanie zameldowania na terenie powiatu puckiego.

6.Uczestnika klubu obowiązuje jednomiesięczny okres próbny w zajęciach Klubu.

7. Po upływie okresu próbnego i braku okoliczności uniemożliwiających przyjęcie do Klubu, osoba ubiegająca się otrzymuje zgodę na uczestnictwo w Klubie.

 

§ 5

1. Beneficjent Klubu jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach rehabilitacji zawodowej

 i społecznej.

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do:

a)współpracy i współdziałania przy realizacji zadań Programu;

b)dbałości o wspólne dobro, ład i porządek;

c)przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego;

d)poufności i ochrony danych osobowych Beneficjenta;

e)regulowania opłat związanych z uczestnictwem w Klubie.

3. Pozbawia się prawa do uczestnictwa w zajęciach Klubu w przypadku gdy :

a) uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu lub w sposób rażący i nagminny narusza normy współżycia, porządek i dyscyplinę lub stanowi zagrożenie dla zdrowia innych uczestników lub pracowników;

b) opuszczania znacznej ilości zajęć przez Beneficjenta tzn. więc niż 20% godzin jest nieusprawiedliwionych.

4. Do Klubu nie są przyjmowanie osoby, które:

a)są uzależnione od alkoholu lub narkotyków,

b)ze względu na stan zdrowia wymagają leczenia i stałej opieki pielęgniarskiej w zakresie przekraczającym możliwości domu,

c)zagrażają własnemu życiu i zdrowiu oraz życiu i zdrowiu innych osób,

d)ujawniające choroby zakaźne.

§ 6

1. Beneficjentów zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ i niniejszego Regulaminu.
2. Pracownicy Klubu potwierdzają swoim podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze zarządzenia Dyrektora.
4. Beneficjenci Klubu dbają o dobre imię Klubu oraz estetykę i czystość w pomieszczeniach, a także o wyposażenie.

 

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd PSWON ”Razem” – październik 2011 rok.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.